Sgk İdari Para Cezası Tutarları Ve İtirazları

Sgk  İdari Para Cezası Tutarları Ve İtirazları

Bu konuda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için, bizlere info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

   Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

SGK İDARİ PARA CEZALARI

 

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele ve bu aşamada ortaya konulan stratejilerin, kayıtdışı faaliyetleri yapanların kayıtlı ekonomiye geçişlerinin sağlanması ve cezai müeyyideler uygulanması açısından, işverenlere işlemiş oldukları usulsüzlüklere istinaden farklı tutarlarda, cezalar kesilmektedir.

İşletmenin ayakta kalması ve sürekliliğinin temin edilerek gelecek kuşaklara geçişinin temini açısından, vergi, sosyal güvenlik yükümlülükleri gibi dar anlamda kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile, para ve sermaye piyasalarına erişimlerinin desteklenmesi ve maliyetlerinin ucuzlatılması önemli konuları teşkil etmektedir.

Dolayısı ile, kayıtlı ekonomiyi tercih yerine, kayıtdışına yönelerek işletmenin varlığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması algısının yerleşmesinin yıkılması ve önlenmesi, öncelikle kamu kurumlarının  alacağı pozisyon ve uygulamalarla  birebir ilişkilidir.

Ekonominin temel makro göstergeleri, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi kalemlerin, devletin koymuş olduğu düzenlemeler kapsamında, vergi başta olmak üzere diğer yasal yükümlülüklerle gölgelenmesi ve gelişiminin kısıtlanması, yerine bu göstergeleri destekleyici, sürükleyici ve sonucunda da bir paydaş olarak devletin, kamu alacaklarının tahsil edilmesinde, önceliğinin bulunması ve korunması mantıklıdır.

Zira ekonomide amaç öncelikle vergi ödemek değil, ekonomik  göstergelerde pozitif gelişmelerin sağlanmasıdır. Vergi ise bir sonuçtur, işletme var ise, vergi vardır.

 Öyleyse vergi mimarisinin, özetle, işletmenin piyasa koşullarında faaliyetini engelleyip kısıtlamadan,  kararlarını ciddi anlamda yönlendirmeyecek bir sistematikle ele alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerekir.

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele stratejisi çerçevesinde ,yürütülen çalışmalarda da amaç kontrol ve denetim mekanizmaları ile genel bir önleyici ve cezalandırıcı bir sistem söz konusudur.

Bilinen bir gerçeklik vardır: Kayıtdışı ekonomi hep vardır ve var olmaya devam edecektir, tamamen yok edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkün değildir. Zira, ne kadar mükemmel yasal ve idari düzenlemeler olursa olsun, ekonomik yaşam, gelişen teknoloji ve sosyo-ekonomik düzen içerisinde, her hal ve takdirde kayıtdışına yönelim veya kayıt dışılık olgusu da kaçınılmazdır.

Kaldı ki, kayıtdışı olgunun birer otomatik stabilizatör olarak, daralma dönemlerinde kayıtlı ekonomilerin de faydalandığı ve ayakta kalma dirençlerini artıran bir kaldıraç, güçlü birer argüman olduğu ise malumdur.

Hedefin ise, mücadele stratejisi yerine,  temelde kayıtlı ekonominin üzerinde yüzlerce araştırma yapılmış, olumlu sonuçlarının ön plana çıkarılarak kamusal görev ve sorumluluk alanında gerekli katkının sunulması, dijitalleşmenin statikleri ile bu alanın daraltılarak kontrol ve analizi ve sistematikte işletmelerin kayıtlı kalmalarının normal, olağan ve tek seçenek olan bir ekonomik yaşam tarzının, kayıtlı ekonominin   sağlanması gerektiği  bir hedefi ortaya koymaktadır. 

 

2019 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI 

2019 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2019

-Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*)

2.558,40

-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı  tutarında

5.116.80

-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı  tutarında

12.792

-İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)

7.675

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)

5.116.80

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücret tutarında(*)

2.558,4

Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

511,68

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

319,80

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

1.279,20

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip  düzenlenmediğine bakılmaksızın,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

5.116.80

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

5.116.80

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

30.700,80

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

15.350,40

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

7.675

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

1.279,20

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

1.279,20

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

1.279,20

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

30.700,80

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

1.279,20

İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

30.700,80

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

15.350,40

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

7.675