İşveren Prim Borçları Taksitlendirme

İşveren Prim Borçları Taksitlendirme

Bizlerden Türkiye’ nin her yerinden  sürekli profesyonel kurumsal danışmanlık hizmeti almak için yada var olan mevcut sorunlarınızın çözümü için aşağıdaki telefon ve mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

Telefon:  0 850 888 0 242    Gsm: 0 533 432 04 43    mail:  info@kamilcankaya.com

 


SGK YA OLAN PRİM BORÇLARINIZI 36 AYA KADAR TAKSİTLENDİREBİLİRSİNİZ.

Günümüzde işletmeler  mali açıdan  zor duruma düşmeleri nedeniyle, sigorta prim borçlarını ödemekte zorlanmakta, yada hiç ödeyememektedirler.

Ödenmeyen prim borçları nedeniyle de, sosyal güvenlik kurumu icra servisleri borçlunun,  gayrimenkul, araç, üçüncü kişlerdeki alacaklarına, şirket ve ortak/müdür fark etmeksizin banka hesaplarına ve emekli maaşlarına  haciz koyulmaktadır. Hatta bunlarla yetinilmeyip borsa da ki menkul kıymetleri, ticaret sicildeki şirket hisselerine, varsa patentlerine kadar yine haciz tatbik edilmektedir.

Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için yada hacizler uygulansa dahi borçların taksitlendirilmesi ve düzenli ödenmesi haline haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış işlemleri yapılamaz.

Bu konuda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için,  info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kuruma olan borçlar taksitler halinde ödenebilir mi?

Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde üniteye olan tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir.

Taksitlendirme işlemleri için hangi belgeler istenilmektedir?

   a)Talep dilekçesi,

                 b)Mali durum belgesi veya raporu,

                  c)Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.

Tecil ve taksitlendirmelerde alınacak teminat tutarı nedir?

50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır.

              50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.

 Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak neler kabul edilmektedir?

    a)Para,

                  b)Banka teminat mektubu,

                  c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

                  d)Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.)

Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde Kurumca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.

 

Teminat olarak verilen gayrimenkullerin değer tespiti kimler tarafından yapılmalıdır?

                    a)Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,

                  b)Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,

                  c)Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik,  eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,

                  ç)Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,

                  d)Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.

 

Borcun taksitlendirilmesi halinde teminat dışındaki hacizler kaldırılır mı?

Tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesi halinde üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar ile banka mevduatları üzerindeki hacizler ve teminat haricindeki diğer mallar üzerindeki hacizler tecil ve taksitlendirme karar tarihi itibariyle kaldırılır.

 

Tecil ve taksitlendirme en fazla kaç ay yapılabilir?

Borçlunun;

“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar”  formülü sonucu bulunacak oranın (rasyo)  “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilmektedir.  Çok zor durum haline ilişkin rasyonun, “1,5” ve altında olması durumunda, azami 36 aya kadar, “1,51” ila “2,00” Aralığında olması halinde ise azami 30 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilmektedir.

Rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise zor durum hali olmadığından borç tecil ve taksitlendirilmez.

Taksitlendirilen borca uygulanan tecil faiz oranı nedir?

Tecil faiz oranı yıllık % 12 olarak uygulanmaktadır.

(Örneğin:100.000 TL tutarındaki borcun 12 ay taksitlendirilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde toplam 5.519 TL tecil faizi ödenecektir.)

 

Yapılan taksitlendirme işlemi hangi şartlarda bozulmaktadır?

                    a)Taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmemiş olması,

                  b)Borçluların tecil ve taksitlendirmeye konu borca ilişkin son ayı izleyen ayların (carî ayların) ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında dört defadan fazla yerine getirmemeleri,

                  c)Bir takvim yılında en fazla dört aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmemesi, halinde tecil ve taksitlendirme bozulur.

Tecil ve taksitlendirme devam ederken teminat değişikliği yapılabilir mi?

Tecil ve taksitlendirme talebi kabul edildikten sonra borçlunun gösterdiği teminatlarda değişiklik talep edilmesi halinde, değişikliğin talep edildiği tarihe kadar olan taksitler ile cari ay borçlarının ödenmiş olması kaydıyla, borçlunun verdiği teminat, kısmen veya tamamen aynı değerde ve aynı nitelikte veya paraya çevrilmesi daha kolay başka teminatlarla değiştirilebilir.

Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?

                Teminatın paraya çevrilmesi ve diğer cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacak tahsil edilir.

Tecil ve taksitlendirmenin borçlulara sağladığı kolaylıklar nelerdir?

                 a)Borcun taksitler halinde ödenmesi durumunda borçlu hakkındaki tüm icra takipleri durur.

                  b)Yasalarla getirilen teşviklerden diğer şartların da taşınması halinde yararlanılır.

                  c)Taksitlerin ve cari ayların düzenli ödenmiş olması kaydıyla ihalelere girilmesi için borcu yoktur yazısı alınır.

                  d)Taksitlendirme süresince tecil faizi uygulandığından ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz.


Bizlerden Türkiye’ nin her yerinden  sürekli profesyonel kurumsal danışmanlık hizmeti almak için yada var olan mevcut sorunlarınızın çözümü için, aşağıdaki telefon ve mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

 Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

Telefon:  0 850 888 0 242    Gsm: 0 533 432 04 43    mail:  info@kamilcankaya.com