Haciz Kaldırma Ve Teminat Değişikliği

Haciz Kaldırma Ve Teminat Değişikliği

SGK prim borçlarınızın taksitlendirilmesi, teminat değişiklikleri, haciz kaldırmalar, bozulan yapılandırmalarınız konusunda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için,  info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

     Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı


SGK TAKSİT, HACİZ KALDIRMA VE TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİ

Son günlerde SGK icra servisleri mesaiye kalmakta ve tüm işverenlere ödeme emri göndermekteler. Ayrıca İcra Haciz Ve Satış servisleri borçlu işverenlerin tüm malvarlıklarına, özellikle banka, gayrimenkul ve araçlarına haciz koymaktalar.Borçlarınızı taksitle ödeyebileceğinizi biliyor musunuz?

SGK prim borçlarınızın taksitlendirilmesi, teminat değişiklikleri, haciz kaldırmalar, bozulan yapılandırmalarınız konusunda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için,  info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 

SGK İCRA TAKİPLERİ 
 Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?
     Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır.

Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır?
Borçlu hakkında icra takip işlemleri ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılmaktadır.

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu ne yapmalıdır?
Ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde borcun tamamını ödemesi, aksi takdirde aynı süre içerisinde mal bildiriminde bulunması, borçlarını tecil ve taksitlendirmesi veya borca itiraz etmesi gerekmektedir.

Süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanmaktadır?
Kurum alacaklarının yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanır.
Ayrıca, her ay için borç ödeninceye kadar Hazine Müsteşarlığınca açıklanan bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanmak suretiyle gecikme zammı alınır.

İcra takibindeki borçlar nasıl ödenebilir?
Kurum ile anlaşmalı bankalara (mosip icra dosya seçimli 34 nolu ekrandan 26 haneli işyeri sicil numarası ile sorgu yapılarak) ödenir
İcra takibine konu borçlar kredi kartı ile ödenebilir mi?
İcra takibine konu borçlar ile bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi halinde aylık taksitler Kurum web sayfasından E- SGK kredi kartı ile prim ödeme bölümünden 7/24 ödenebilmektedir.
Mal bildiriminde bulunulmamasının müeyyidesi nedir?
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde borcun ödenmemesi ve mal bildiriminde bulunulmaması halinde bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.Fakat uygulanmamaktadır.

Ödeme emrine karşı itiraz nereye nasıl yapılır?
     Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu yer iş mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir.

Borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulmakla birlikte borcun ödenmemesi halinde Kurumca ne gibi işlemler yapılmaktadır?
Mal bildiriminde bulunulması icra takip işlemlerinin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde mal bildiriminde gösterilen veya Kurumca tespit edilen her türlü mal,  hak ve alacaklarına haciz uygulanmak suretiyle takip işlemlerine başlanılır.

Borcunu ödemeyenlerin banka hesapları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması mümkün müdür?
Borçlunun banka hesapları, maaş, ücret, kira gibi gelirleri ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve alacakları ilgililere haciz bildirisi tebliğ edilerek haczedilir.

Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?
Borçlulara ait Emniyet Genel Müdürlüğünde sicil kayıtları tutulan araçlar Kurumca elektronik ortamda sorgulanarak haczedilmekte ve trafikten men işlemleri yapılabilmektedir.

Kuruma olan borçlar taksitler halinde ödenebilir mi?
Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde üniteye olan tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir.

Taksitlendirme işlemleri için hangi belgeler istenilmektedir?
      a)Talep dilekçesi,
                  b)Mali durum belgesi veya raporu,
                  c)Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.

Tecil ve taksitlendirmelerde alınacak teminat tutarı nedir?
50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır.
              50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.
 Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.

 

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak neler kabul edilmektedir?
           a)Para,
                  b)Banka teminat mektubu,
                  c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
                  d)Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.)
Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde Kurumca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.

Teminat olarak verilen gayrimenkullerin değer tespiti kimler tarafından yapılmalıdır? 
      a)Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,
                  b)Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
                  c)Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik,  eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,
                  ç)Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,
                  d)Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.

 Borcun taksitlendirilmesi halinde teminat dışındaki hacizler kaldırılır mı?
Tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesi halinde üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar ile banka mevduatları üzerindeki hacizler ve teminat haricindeki diğer mallar üzerindeki hacizler tecil ve taksitlendirme karar tarihi itibariyle kaldırılır.
Tecil ve taksitlendirme en fazla kaç ay yapılabilir?
     Borçlunun;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar”  formülü sonucu bulunacak oranın (rasyo)  “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilmektedir.  Çok zor durum haline ilişkin rasyonun, “1,5” ve altında olması durumunda, azami 36 aya kadar, “1,51” ila “2,00” Aralığında olması halinde ise azami 30 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilmektedir.
Rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise zor durum hali olmadığından borç tecil ve taksitlendirilmez.

Taksitlendirilen borca uygulanan tecil faiz oranı nedir?
     Tecil faiz oranı yıllık % 12 olarak uygulanmaktadır.
(Örneğin:100.000 TL tutarındaki borcun 12 ay taksitlendirilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde toplam 5.519 TL tecil faizi ödenecektir.)
Yapılan taksitlendirme işlemi hangi şartlarda bozulmaktadır?
      a)Taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmemiş olması,
                  b)Borçluların tecil ve taksitlendirmeye konu borca ilişkin son ayı izleyen ayların (carî ayların) ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında dört defadan fazla yerine getirmemeleri,
                  c)Bir takvim yılında en fazla dört aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmemesi, halinde tecil ve taksitlendirme bozulur.
 Tecil ve taksitlendirme devam ederken teminat değişikliği yapılabilir mi?
     Tecil ve taksitlendirme talebi kabul edildikten sonra borçlunun gösterdiği teminatlarda değişiklik talep edilmesi halinde, değişikliğin talep edildiği tarihe kadar olan taksitler ile cari ay borçlarının ödenmiş olması kaydıyla, borçlunun verdiği teminat, kısmen veya tamamen aynı değerde ve aynı nitelikte veya paraya çevrilmesi daha kolay başka teminatlarla değiştirilebilir.

Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?
Teminatın paraya çevrilmesi ve diğer cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacak tahsil edilir.
Tecil ve taksitlendirmenin borçlulara sağladığı kolaylıklar nelerdir?
      a)Borcun taksitler halinde ödenmesi durumunda borçlu hakkındaki tüm icra takipleri durur.
                  b)Yasalarla getirilen teşviklerden diğer şartların da taşınması halinde yararlanılır.
                  c)Taksitlerin ve cari ayların düzenli ödenmiş olması kaydıyla ihalelere girilmesi için borcu yoktur yazısı alınır.
                  d)Taksitlendirme süresince tecil faizi uygulandığından ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz.

Limited şirket müdür ve ortaklarının şirketin ödenmeyen prim ve diğer borçlarından dolayı sorumluluğu nedir?
Limited şirket müdürleri, görev yaptıkları dönemlerden kaynaklanan borçlarının tamamından şirket tüzel kişiliği ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Limited şirket ortakları ise, şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlardan şirketteki hisseleri oranında sorumludurlar.

 Limited şirketteki hissenin devredilmesi halinde  devreden/devralan şahısların sorumluluğu nedir?
Limited şirket ortağının şirketteki hissesini devretmesi halinde, hisseyi devreden ve devralan şahıslar, devir öncesine ait vadesi geçmiş olan prim ve diğer borçların ödenmesinden,  hisseleri oranında sorumlu tutulurlar.

Anonim şirketin borçlarından dolayı yöneticilerin sorumluğu nedir?
Anonim şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları dönemlerde tahakkuk eden prim ve diğer borçların ödenmesinden şirket tüzel kişiliği ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Kurumun prim ve diğer alacakları için Kurumca bağlanan gelir ve aylıklara haciz konulabilir mi?
Kurumdan gelir ve aylık alanların Kuruma 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen borcunun bulunması halinde, 5510 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre gelir ve aylıklara haciz konulabilmektedir.

 

Kamu kurumlarının ödenmeyen prim ve diğer borçlarından dolayı kimler sorumludur?
Kamu tüzel kişiliği ile beraber kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, üst düzeydeki yöneticileri veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri borçların ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kurumca satışa çıkartılmış malların satışından hangi durumda vazgeçilir?
Ünitedeki borçların tamamının ödenmesi halinde satıştan vazgeçilir.

Satış işlemlerine başlanıldığında borçlu tarafından yapılan tecil ve taksitlendirme kabul edilir mi?
Haczedilen menkul ya da gayrimenkul malın satış ilanına kadar yapılacak tecil ve taksitlendirmeler şartlar yerine getirildiğinde kabul edilebilir. Ancak, malın satış ilanının yayımlanmasından sonra yapılan tecil ve taksitlendirmeler kabul edilemeyeceğinden, bu durumdaki icra takip dosyaları için satış işlemlerine devam edilir.

 

Satışa çıkarılan mallarda taliplilerin yatıracağı teminat tutarı ne kadardır?
İhaleye girecek taliplilerden satışa çıkartılan malın muhammen bedelinin %7,5 oranında teminat alınmaktadır.

 

Kurumca 6183 sayılı Kanuna göre satışa çıkartılan malların satış ilanlarına en kolay nasıl ulaşılır?
Satışa çıkartılan mallara ait satış ilanlarına Kurum web sayfasından ve ilgili ünite ilan panosundan ulaşılabilir.

 

İcra satışlarının ihalesi nasıl yapılmaktadır?
İcra satışları açık artırma usulü ile ilgili ünitece belirlenen yer ve zamanda yapılmaktadır.


. SGK prim borçlarınızın taksitlendirilmesi, teminat değişiklikleri, haciz kaldırmalar, bozulan yapılandırmalarınız konusunda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için,  info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

     Kamil ÇANKAYA

Sosyal Güvenlik Uzmanı