İdari Para Cezaları İtirazları

İdari Para Cezaları İtirazları

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele ve bu aşamada ortaya konulan stratejilerin, kayıtdışı faaliyetleri yapanların kayıtlı ekonomiye geçişlerinin sağlanması ve cezai müeyyideler uygulanması açısından, işverenlere işlemiş oldukları usulsüzlüklere istinaden farklı tutarlarda cezalar kesilmektedir.


İşletmenin ayakta kalması ve sürekliliğinin temin edilerek gelecek kuşaklara geçişinin temini açısından, vergi, sosyal güvenlik yükümlülükleri gibi dar anlamda kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile, para ve sermaye piyasalarına erişimlerinin desteklenmesi ve maliyetlerinin ucuzlatılması önemli konuları teşkil etmektedir. 


Dolayısı ile, kayıtlı ekonomiyi tercih yerine, kayıtdışına yönelerek işletmenin varlığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması algısının yerleşmesinin yıkılması ve önlenmesi, öncelikle kamu kurumlarının  alacağı pozisyon ve uygulamalarla  birebir ilişkilidir.


Ekonominin temel makro göstergeleri, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi kalemlerin, devletin koymuş olduğu düzenlemeler kapsamında, vergi başta olmak üzere diğer yasal yükümlülüklerle gölgelenmesi ve gelişiminin kısıtlanması, yerine bu göstergeleri destekleyici, sürükleyici ve sonucunda da bir paydaş olarak devletin, kamu alacaklarının tahsil edilmesinde, önceliğinin bulunması ve korunması mantıklıdır. 

Zira ekonomide amaç öncelikle vergi ödemek değil, ekonomik  göstergelerde pozitif gelişmelerin sağlanmasıdır. Vergi ise bir sonuçtur, işletme var ise, vergi vardır.


 Öyleyse vergi mimarisinin, özetle, işletmenin piyasa koşullarında faaliyetini engelleyip kısıtlamadan,  kararlarını ciddi anlamda yönlendirmeyecek bir sistematikle ele alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerekir.

Kayıtdışı ekonomi ile mücadele stratejisi çerçevesinde ,yürütülen çalışmalarda da amaç kontrol ve denetim mekanizmaları ile genel bir önleyici ve cezalandırıcı bir sistem söz konusudur. 


Bilinen bir gerçeklik vardır: Kayıtdışı ekonomi hep vardır ve var olmaya devam edecektir, tamamen yok edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkün değildir. Zira, ne kadar mükemmel yasal ve idari düzenlemeler olursa olsun, ekonomik yaşam, gelişen teknoloji ve sosyo-ekonomik düzen içerisinde, her hal ve takdirde kayıtdışına yönelim veya kayıt dışılık olgusu da kaçınılmazdır.

Kaldı ki, kayıtdışı olgunun birer otomatik stabilizatör olarak, daralma dönemlerinde kayıtlı ekonomilerin de faydalandığı ve ayakta kalma dirençlerini artıran bir kaldıraç, güçlü birer argüman olduğu ise malumdur.

Hedefin ise, mücadele stratejisi yerine,  temelde kayıtlı ekonominin üzerinde yüzlerce araştırma yapılmış, olumlu sonuçlarının ön plana çıkarılarak kamusal görev ve sorumluluk alanında gerekli katkının sunulması, dijitalleşmenin statikleri ile bu alanın daraltılarak kontrol ve analizi ve sistematikte işletmelerin kayıtlı kalmalarının normal, olağan ve tek seçenek olan bir ekonomik yaşam tarzının, kayıtlı ekonominin   sağlanması gerektiği  bir hedefi ortaya koymaktadır.  

2019 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI

2019 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları    2019
-Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında     2.558,40
-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı  tutarında     5.116.80
-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı  tutarında    12.792
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:    
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için
aylık asgari ücretin üç katı tutarında     7.675
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için
aylık asgari ücretin iki katı tutarında     5.116.80
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
aylık asgari ücret tutarında   2.558,4
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:    
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında    511,68
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında    319,80
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında    1.279,20
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip  düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında    5.116.80
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında    5.116.80
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:    
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında    30.700,80
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için
aylık asgari ücretin altı katı tutarında    15.350,40
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
aylık asgari ücretin üç katı tutarında    7.675
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:    
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere
aylık asgari ücretin yarısı tutarında    1.279,20
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere
aylık asgari ücretin yarısı tutarında    1.279,20
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere
aylık asgari ücretin yarısı tutarında    1.279,20
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında    30.700,80
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için
aylık asgari ücretin yarısı tutarında    1.279,20
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:    
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında    30.700,80
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
aylık asgari ücretin altı katı tutarında    15.350,40
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,
aylık asgari ücretin üç katı tutarında    7.675
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,
aylık asgari ücretin iki katı tutarında    5.116.80
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret tutarında     2.558,40
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında    2.558,40
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında    2.558,40
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında     2.558,40
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylık
asgari ücretin onda biri tutarında (*)    255,84
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında    2.558,40

Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında     2.558,40


Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin, beş katı tutarında    12.792
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,
aylık asgari ücretin, on katı tutarında    30.700,80
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin, beş katı tutarında    12.792
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin, iki katı tutarında    5.116.80
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına
aylık asgari ücretin, onda biri tutarında    255,84
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin, yarısı tutarında    1.279,20
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi  için aylık asgari ücretin, onda biri tutarında   255,84
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin, yarısı tutarında    1.279,20
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için, aylık asgari ücret tutarında    2.558,40
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında, idari para cezası uygulanır    255,84


Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen  cezalar dörtte bir oranında uygulanır.
    
. Bu konuda yardım ve danışmanlık hizmeti almak için, bizlere info@kamilcankaya.com mail adresinden yazabilir, yada 0850 888 0 242 no lu telefondan ulaşabilirsiniz.