Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

YABANCI UYRUKLULAR VE MAVİ KARTLILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALARI

YABANCI UYRUKLULAR VE MAVİ KARTLILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALARI
leri üzerine talep tarihini takip eden günden itibaren, 5510/60/1/d kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

SGK ya  başvuran söz konusu yabancı ülke vatandaşlarından, ikamet izin belgesinin ibraz edilmesi istenir, bu kişilerin ikamet izin belgesinde yer alan ikamet sürelerinin kesintisiz bir yılı doldurup doldurmadığı kontrol edilerek, geçmiş herhangi bir dönemde kesintisiz bir yılı dolduranların ikamet izin belgesinin bir örneği SGM tarafından aslı gibidir şeklinde onaylanarak dosyasında kaldırılır.

Ayrıca eski evliliğinden 18 yaş altı yabancı uyruklu çocuğu bulunan yabancı uyruklu anne/babanın, yeni eşi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olması halinde, eski eşinden olan 18 yaş altı çocuk, veli/vasisi aracılığıyla SGK dan talep etmesi ve kesintisiz bir yıl ikamet şartını sağlaması halinde 5510 sayılı Kanun’un 60/1/d bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olabilecektir.

Eşinden sağlık yardımı alan yabancı uyruklu kişinin, eski eşinden olan yabancı uyruklu 18 yaş altı çocuğu için, ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLULARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAYIT İŞLEMİ NASIL  YAPILIR?

En yakın sosyal güvenlik merkezine, İkamet tezkeresi ile müracaat edilir.

Ülkemizde kesintisiz bir yıl ikameti şartı kontrol edilir.

Talep dilekçesi aile müracaat edilir ve  talep tarihini takip eden günden itibaren Gss tescili başlatılır.

İkamet tezkeresindeki bitiş tarihi genel sağlık sigortası bitiş tarihidir.

Tescil yapıldıktan sonra ikamet tezkeresi aralıksız uzatılırsa; tescilde aralıksız uzatılır.

İkamet tezkeresi kesintili uzatılmış ise, GSS tescili uzatılmaz yeniden GSS’ li olması  için talep aranır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ AYLIK NE KADAR?

5510 SY. 60. mad.1(d) bendinde yabancı uyruklular için 5510 SY 82. mad. göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt (asgari ücret)  sınırının iki katının otuz günlük tutarıdır.

2021 yıl sonuna kadar Aylık ödenecek tutar: 3577X2=7154X%12=858.48 TL’dir.

Bu tutar 2021 yılı sonuna kadar geçerlidir.

EŞLERDEN HER İKİSİDE AYRI AYRI PRİM ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR?

Eşlerden sadece birisi genel sağlık sigortası primi ödeyip, diğeri de onun bakmakla yükümlüsü olabilir. Eş ve çocukları hak sahibi olarak bakmakla yükümlü kapsamında sağlık yardımı alabilir.

Ancak eşlerin ikisi de sigortalı bir işte çalışıyorsa veya birisi Bağ-kur diğeri sigortalı bir işte çalışıyorsa, bu durumda her ikisi de 5510 sayılı kanun kapsamında ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır. 

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR MAVİ KARTLILAR  GSS' Lİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. Vatandaşlarından 5901 s.K./28.md. Kapsamında çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkanlar (MAVİ KARTLILAR) ikamet şartı aranmaksızın, 5510 sayılı Kanun’un 60/d kapsamında talepleri halinde Genel Sağlık Sigortalısı olurlar.

MÜRACAATLARI:

Kendilerine en yakın sosyal güvenlik merkezine  MAVİ KART belgesi ile müracaat ederler.

Ülkemizde ikameti olup olmalıdır. Kesintisiz bir yıl ikamet şartı aranmaz.

Talep dilekçesi alınarak, talep tarihini takip eden günden itibaren tescili başlatılır,

İkametini yurtdışına taşıyanların GSS kaydı silinir.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLARIN GSS PRİMİ NE KADAR?

5510 SY. 60. mad.1(d) bendinde yabancı uyruklular için 5510 SY 82. mad. göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt (asgari ücret)  sınırının iki katının otuz günlük tutarıdır.

2021 yıl sonuna kadar Aylık ödenecek tutar: 3577X2=7154X%12=858.48 TL’dir.

EŞLERDEN HER İKİSİDE AYRI AYRI PRİM ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR?

Eşlerden sadece birisi genel sağlık sigortası primi ödeyip diğeri de onun bakmakla yükümlüsü olabilir. Eş ve çocukları hak sahibi olarak bakmakla yükümlü kapsamında prim ödeyen sigortalı üzerinden sağlık yardımı alabilir.

Ancak eşlerin ikisi de sigortalı bir işte çalışıyorsa veya birisi Bağ-kur diğeri sigortalı bir işte çalışıyorsa bu durumda her ikisi de 5510 sayılı kanun kapsamında ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır.

TÜRKİYEDE İKMAET EDEN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDAKİ YAKINI (EŞ, ÇOCUK, ANNE, BABA) OLUP, TÜRKİYEDE BULUNUPTA İKAMETİ OLMAYAN TÜRK SOYLULAR GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLABİLİR Mİ?

Kanunun ek 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde (ek-13/a) ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşlarının, Türk soylu ana, baba, eş ve çocuklarından ülkemizde ikamet etmeyen ancak 6735 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki Türk soylu ana, baba, eş ve çocukların talepte bulunmaları halinde 5510 Sayılı Kanun’un 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı düzenlenmiştir.

Dilekçe ile talepte bulunanların talep tarihini takip eden günden itibaren ,Kanunun ek-13/a bendi kapsamında genel sağlık sigortalılığı başlatılılır.

Bu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bakımından, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı olması şartı ile birlikte 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

DİKKAT: 

Bu kapsamda bulunanlar sadece kendilerine sağlık yardımı alabilirler.

Eş, çocuk, ana, baba genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık yardımı alamaz.

Her biri ayrı ayrı prim ödemek durumundadır.

Bunlar hakkında gelir testi uygulaması yapılmaz. (yeşil kartlı olamazlar). 

Bunların ödeyecekleri prim tutarı her biri için (eş, çocuk, ana, baba) ayrı ayrı olmak üzere:

3577x%3=107.33 TL’dir.

30 günlük genel sağlık sigorta primini ödemeleri halinde, sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Ancak prim ve prime ilişkin borçlarının (6183/48. md. göre taksitlendirmeler hariç) prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekir.

Genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlanır?

ÜLKEMİZDE BULUNAN VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BULUNAN TÜRK SOYLU YABANCILAR GSS' Lİ OLABİLİR Mİ?

Çalışma izni muafiyeti bulunan Türk soylu kişiler ve bunların Türk soylu aile ana, baba, eş ve çocuklarının bulundukları yerdeki SGİM/SGM’ye bu Genelgeye ek Ek-5/B dilekçesi ile başvurarak talep etmeleri halinde her biri ayrı ayrı ek-13/b bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınacak çalışma izni muafiyeti olduğuna dair belge ve Ek-5/B dilekçesi ile talepte bulunulması üzerine genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişinin aile fertlerinin de söz konusu genel sağlık sigortalısının ana, baba, eş ve çocuğu olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

Bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bakımından, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 120 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı olması şartı ile birlikte 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

DİKKAT: 

Bu kapsamda bulunanlar sadece kendilerine sağlık yardımı alabilirler.

Eş, çocuk, ana, baba genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık yardımı alamaz.

Her biri ayrı ayrı prim ödemek durumundadır.

Bunlar hakkında gelir testi uygulaması yapılmaz. (yeşil kartlı olamazlar)

Bunların ödeyecekleri prim tutarı her biri için (eş, çocuk, ana, baba) ayrı ayrı olmak üzere

3577x%3=107.33 TL’dir.

120 günlük genel sağlık sigorta primini ödemeleri halinde, sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Ancak prim ve prime ilişkin borçlarının (6183/48. Md göre taksitlendirmeler hariç) prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLABİLİRMİ ŞARTLARI NELERDİR?

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde genel sağlık sigortalısı olabilmeleri için, ülkemizde okula ilk defa kayıt yaptırmış olanların, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki SGM’ye başvurmaları gerekmektedir. Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha Kanun’un 5510/60/7. fıkrası kapsamında genel sağlık sigortası tescilleri yapılmaz. 

Üç aylık süre içinde başka kapsamda sigortalı ya da bakmakla yükümlü statüsünde olsa dahi,3 aylık süre geçmişse talep kabul edilmez.

Okul değişikliği yapılmışsa, 3 aylık süre yeniden yeni okula kayıt tarihi itibariyle başlar.

Tescil kaydı birer yıllık yapılır. Mezun oluncaya kadar her yıl tescil kayıtları uzatılır.

18 yaş altı çocuklar kendileri bu kapsamda GSS’li olabilirler ancak kendileri müracaat edemez. Veli/Vasileri müracaat edebilir.

Okula kayıt tarihinden itibaren aranan 3 aylık süre hak düşürücü süredir bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin bu kapsamda GSS’li olma hakkı biter.

Öğrencilerin okul değiştirmesi veya lisans düzeyinden yüksek lisans düzeyine geçme gibi öğrenim durumu değişikliklerinde 3 aylık süre yeniden ilk kayıt tarihinden itibaren başlar.

3 aylık süre içerisinde başka kapsamda GSS’Lİ yahut bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olan öğrencilerin bu statüleri sona erdiğinde okula kayıt tarihinde itibaren 3 aylık süre geçmiş ise tescil işlemi yapılmaz.

60/7 kapsamında iken işe girmeleri veya başka kapsama geçmeleri nedeni ile bu statüleri sona erenlerin daha sonra tekrar işten çıkmaları ve 3 ay içerisinde Kuruma müracaat etmeleri halinde 5510/60/7 kapsamında tescilleri yapılır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖDEYECEKLERİ GSS PRİMİ NE KADARDIR?

5510 sayılı Kanun’un 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının (asgari ücretin) üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.

2021 yılı sonuna kadar Aylık  3577/3=1192.3x%12=143.08 TL’dir.

Ödeyecek oldukları primleri kayıt tarihini takip eden bir ay içerisinde ve tamamını bir seferde ödemeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenci kendisinden başka kimseye sağlık yardımı veremez.

ÜLKEMİZDE KORUMA KAPSAMINA ALINAN VATANSIZ VE SIĞINMACILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI VAR MIDIR?

6458 sayılı Kanun’un 123. maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde (5510/60/1/c-2) yapılan değişiklikle “vatansız ve sığınmacı” ifadesi “uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız” olarak düzenlenmiştir.

Kanunun 3/1/10 bendine göre uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunmamaktadır.

Kendilerinden başka birisine ( eş, çocuk, anne, baba) sağlık yardımı veremezler.

ÜLKEMİZDE KORUMA KAPSAMINA ALINAN VATANSIZ VE SIĞINMACILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAYIT İŞLEMİ NASIL VE ŞEKİLDE YAPILIR?

Bu kişiler, uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kurumumuza bildirimleri yapılır.

Bu kişilerin genel sağlık sigortalılıkları; uluslararası koruma başvurusu, uluslararası koruma veya vatansız kişi statülerinin sona ermesi ile sona erer ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Kurumumuza sonlandırma bildirimleri yapılır.

Bu kapsamda sağlık yardımı alan kişilerin sadece kendisine sağlık yardımı verilir.

Bu kapsamdaki kişiler yeşil kart kapsamında olduğu için sadece devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alabilirler.

YABANCI UYRUKLULARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Yabancıların tescil işlemleri SGK İl Müdürlükleri/Merkezlerce yapılmaktadır.

Vatansız ve Sığınmacıların tescil işlemleri Göç İdaresi Müdürlüklerince.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ise 29/5/2013 tarihine kadar ÜNİVERSİTELERCE bu tarihten sonra ise SGK İl Müdürlükleri/Merkezlerce

Yabancıların, bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş, çocuk, anne, baba) VAR, ancak vatansız/sığınmacıların, yabancı uyruklu öğrencilerin ise YOK

Talep halinde yabancı uyruklu öğrenci statüsündeki sigortalı 60/d’ye geçiş yapabilir.

Yabancılar ve mavi kartlılar hiçbir şekilde gelir testi yaptıramazlar. 

Ancak 5510/60/g’linin bakmakla yükümlüsü olabilirler.

Suriyelilere ilişkin herhangi tescil işlemi SGK birimlerince yapılmamaktadır.
 

Paylaş

Yorumlar

Yorum Yap

Yorum Yapabilmek için Üye Olmalısınız