Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI 2021

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI 2021
elirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
9 Malulen emeklilik
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4”
nolu kod kullanılır.)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa
“4” nolu kod kullanılır.)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar
başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve
kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri
sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni
yanıltması
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da
işyerinde bu maddeleri kullanması.
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir
suç işlemesi.
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir
ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta
ısrar etmesi.
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya
başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara
ve kayba uğratması.
KODLARIN DETAYLI AÇIKLAMASI  AŞAĞIDADIR.

 

İşten Çıkış Koduna Göre Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandıran Kodlar:

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)
Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)
Ölüm (Kod 10)
İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)
Askerlik (Kod 12)
Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)
Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
İşyerinin kapanması (Kod 17)
İşin sona ermesi (Kod 18)
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş (Kod 35)
696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

 

İşten Çıkış Koduna Göre İhbar Tazminatı Hakkı Kazandıran Kodlar:

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
İşyerinin kapanması (Kod 17)
İşin sona ermesi (Kod 18)
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

 

İşten Çıkış Koduna Göre İşsizlik Maaşı Hakkı Kazandıran Kodlar:

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
İşyerinin kapanması (Kod 17)
İşin sona ermesi (Kod 18)
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

 

 

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ DETAYLARI 2021 
SGK Çıkış Kodu 1 
Bu kod “Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi” tanımlanmıştır.

Deneme süreli iş sözleşmesi olması gerekmekte olup, bu süre içinde işveren tarafından işçi çıkarılmış olmalıdır.

SGK Çıkış Kodu 2
Bu kod “Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi” tanımlanmıştır.

Deneme süresi içerisinde veya sonunda sözleşme işçi tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 3
Bu kod “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesinin işçinin kendisi tarafından bitirilmesi halinde (istifa) bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 4 
Bu kod “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“ tanımlanmıştır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 5 
Bu kod “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi belirli bir süre içeriyor ise, sürenin sona ermesiyle beraber sözleşme kendiliğinden sona ermiş olması halinde bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 8
Bu kod “Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” tanımlanmıştır.

İşçi sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 9 
Bu kod “Malulen emeklilik nedeniyle” tanımlanmıştır. Malulen emeklilik nedeniyle işçi, işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 10 
Bu kod “Ölüm” tanımlanmıştır. Ölüm halinde çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 11
Bu kod “İş kazası sonucu ölüm” tanımlanmıştır. İşçinin ölümü iş kazasına bağlı olarak gerçekleşmişse bu kod seçilecektir.

İş Kazası Henüz Kesin değil ise 10 çıkış kodu seçilir.
Fakat işçinin ölümünün iş kazasına bağlı olup olmadığı kesinleşmedi ise bu kod yerine (10) numaralı kod seçilecektir. 

SGK Çıkış Kodu 12
Bu kod “Askerlik” tanımlanmıştır. İşçi askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılmışsa bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 13
Bu kod “Kadın işçinin evlenmesi” tanımlanmıştır.

İş Kanunu, kadın işçiye evlilik sebebiyle iş akdini sona erdirme ve tazminat hakkı tanımıştır. Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle iş akdini sona erdirmiş ise, çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 14 
Bu kod “Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” tanımlanmıştır.

Çalışanların emeklilik için sağlamaları gereken 3 şart mevcuttur;

Prim günü,
Sigortalılık süresi
Yaş olmak
Bir çalışanın yaş dışında diğer şartları tamamladığına ilişkin emekli olabilir yada 3600 denilen yazıyı, SGK’dan temin ederek, işveren sunması halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilecek ve çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.3600 yazısını alabilmek için ilk defa ssk işe girişin 08.09.1999 ve öncesi olmalıdır.

SGK Çıkış Kodu 15 
Bu Kod “Toplu işçi çıkarma” tanımlanmıştır. Toplu olarak işçi çıkarabilmektedir. Bu durumda toplu çıkarma kapsamında olan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 16 
Bu Kod “Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” tanımlanmıştır.

Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakil olması halinde bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 17
Bu Kod “İşyerinin kapanması” tanımlanmıştır.

İşyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi durumunda işten çıkarılan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 18
Bu Kod “İşin sona ermesi” tanımlanmıştır.

Belirli işin amacının gerçekleşmesi sonucu işin sona ermesi ile iş sözleşmesinin bitirilmesi sonucu işten çıkışı yapılan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 19 
Bu Kod “Mevsim bitimi” tanımlanmıştır.

Mevsimlik işler sonucu mevsim bitimi sonucu işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

Takip eden sezonda iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.
Fakat çıkış verilen işçiler takip eden mevsimde tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 20
Bu Kod “Kampanya bitimi” tanımlanmıştır.

Kampanyalı üretim yapan işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıda kalmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

Takip eden kampanyada iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.
Fakat çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 21 
Bu Kod “Statü değişikliği” tanımlanmıştır.

Sigortalı (4/a) olarak çalışan bir işçi aynı işyerine ortak olması durumda bu kişinin çıkışı yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

SGK Çıkış Kodu 22 
Bu Kod “Diğer Nedenler” tanımlanmıştır.

İşten çıkış nedeni başkaca bir çıkış kodu ile bağdaşmayan nedenden kaynaklanıyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

SGK Çıkış Kodu 23 
Bu Kod “İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih” tanımlanmıştır.

İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıkması durumunda işçi, iş akdini feshedebilmektedir. Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 24 
Bu Kod “İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle sona erdiriliyorsa çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

Sağlık raporu şarttır.
Sağlık nedeniyle fesihte sağlık ile sorunun raporla belgelendirilmesi zorunludur.

SGK Çıkış Kodu 25 
Bu Kod “İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebepler nedeniyle işçi tarafından sonlandırılıyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

SGK Çıkış Kodu 26
Bu Kod “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi iş akdi disiplin soruşturması ile fesih ediliyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

SGK Çıkış Kodu 27
Bu Kod “İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır.

İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan engelleyen zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin tutukluluğu durumunda, bu çıkış kodu seçilerek iş sözleşmesi sona erdirilebilmektedir.

SGK Çıkış Kodu 28
Bu Kod “ İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih” tanımlanmıştır.

Sağlık nedenlerinin ortaya çıkması halinde, işçi gibi iş akdinin sonlandırılması durumu işveren içinde sonlandırılabilir. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir. 

SGK Çıkış Kodu 30
Bu Kod “  Vize Süresinin Bitimi” tanımlanmıştır.  

İş sözleşmesi işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı ise ve vize süresi sona ermişse bu kod seçilmesi gerekmektedir.

Vize süresinden sonra işçi tekrar iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.
Vize süresinden sonra işçi tekrar iş başı yaptırılmaz ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 31 
Bu Kod “Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Fesih” tanımlanmıştır.

İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilmiş ise bu kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 32
Bu Kod “4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle Fesih” tanımlanmıştır.  

Özelleştirilen bir işyerinden bu sebepten ötürü işten çıkarılan işçi için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 33 
Bu Kod “Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi” tanımlanmıştır.  

İş sözleşmesi gazeteci tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 34 
Bu Kod “İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır.  

İşçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi sebebi işyerinin bir başka işyerine devri ya da işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi ise bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 35 
Bu Kod “6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş” tanımlanmıştır.  

Sigortalının devlet memurluğuna geçişi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 36
Bu Kod “KHK İle İşyerinin Kapatılması” tanımlanmıştır.  

21 Temmuz 2016 tarihinde başlayan OHAL uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı KHK’larla bazı işyerleri kapatılmış, olup, bahsi geçen KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak personeller için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 37
Bu Kod “KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma” tanımlanmıştır.

FETÖ/PYD nedeni ile kamu görevinden çıkarılanların işten çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 38
Bu Kod “Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma” tanımlanmıştır.

Doğum nedeniyle işten ayrılan bayan sigortalı için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 39 
Bu Kod “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçiş” tanımlanmıştır.

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak geçen işçilerin çıkışı için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 40 
Bu Kod “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle Çıkış” tanımlanmıştır.

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak atanamayan(Emekli olması gibi nedenlerden dolayı) işçilerin iş akdinin sonlandırılması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 41 
Bu Kod “Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler” tanımlanmıştır.

SGK tarafından farklı gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları resen düzenlenenler için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 42
İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 43
İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 44 
İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 45 
İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 46 
İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 47 
İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 48 
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 49
İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 50
İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde bu kod seçilir.


 

 

Paylaş

Yorumlar

Yorum Yap

Yorum Yapabilmek için Üye Olmalısınız