Gizlilik Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İptal ve İade Şartları

Gizlilik Politikası

İŞBAŞI EĞİTİM PROĞRAMI

İŞBAŞI EĞİTİM PROĞRAMI
il;alışanı bulunan,

İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilir.
Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir.


Program’dan kimler yararlanır?
1- 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler,
2- 15 yaşını doldurmuş bütün öğrenciler,
3- Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri,
4- Yaz dönemi zorunlu staj yapan üniversite öğrencileri.


Katılımcı sayısı ve süresi nasıl belirlenir?
► İşyerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır.
► İşyerleri çalışan sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı alabilir.
► 2 ile 10 arasında çalışanı varsa %10 kontenjana göre 1 kişi,  %30 kontenjana göre 3+1 = 4 kişiye kadar katılımcı alabilir,
► İşveren katılımcıların %20’sini işe almayı taahhüt ederse en fazla çalışanların %10’u kadar, %50’sini işe almayı veya yerleştirmeyi taahhüt ederse %30’u kadar katılımcı alabilir.


Katılımcıların çalışma süresi nedir?
► Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 320 fiili iş gününe kadar yararlanabilir.
► Günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere, haftada en fazla 6 gün (resmi tatiller hariç) işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar.Mesai yasaktır.
► Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak ta program yapılabilir.


Programa kimler katılamaz?
► İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları,
► İşyerinden son 3 ay içerisinde işten ayrılanlar,
► SGK’da sigortalı olanlar, emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz.


Katılımcının ücretini kim ödüyor?
Katılımcıya İŞKUR tarafından günlük 50 TL cep harçlığı verilir,
30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir.
Katılımcı; program süresince isteğe bağlı sigortalı olabilir.
Örnek: 1 kişi haftada beş gün, ayda 22 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.100 TL, haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.300.TL ödenmektedir.İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur,  ilave ücret ödemek isterse ödeme yapabilir.


İndirilecek Gider İmkânı
6645/9 Md. (193 sayılı GVK Md. 40/11)
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar; (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)” şeklinde yapılan düzenlemeyle indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

 

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı?
İstihdam zorunluluğu yoktur, ancak işveren bir yıl içerisinde programdan tekrar yararlanmak isterse;
Programından yararlanan katılımcıların en az % 50’sinin 1 yıl içerisinde en az 60 gün kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte istihdam edilmiş olması,
Çalışanların %10 kadar kontenjandan yararlanmışsa %20’sinin istihdam edilmiş olması gerekir.
İşveren yükümlüğünü yerine getirmezse herhangi bir para cezası yoktur, sadece 1 yıl süreyle çalışmaya ara verilir.

Diğer Şartlar
İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi ve prim ve idari para cezası bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırmıyor olması gerekir.

Başvuru
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvurabilirler.
Program çerçevesinde, işyerine tanınan kontenjan kapsamında çalıştırılan personelin ücreti ve sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca İşbaşı Eğitim Programına katılan kişileri istihdam edilen işverenlerin sigorta primi işveren payı, imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süresince İşsizlik Fonundan karşılanmaktadır. Buna göre işverenler açısından İşbaşı Eğitim Programının iki boyutlu avantajı bulunmaktadır;

İşbaşı Eğitim Programı süresince kendisine tanınan kontenjan kadar personeli istihdam etme,
İşbaşı Eğitim Programı sonrasında, programa katılan personeli istihdam etme durumunda, prim teşvikinden yararlanma,
Her iki avantajla ilgili olarak aşağıda detaylı açıklamaya yer verilmiştir.

İşbaşı Eğitim Progarmı

İşverenlere sağladığı faydalar nelerdir?
İşsizlerin ve üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitim programına katılabilmesi sayesinde, işverenler bu kişilere staj yaptırarak istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve öğrencilerin mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oluyor. Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

Programdan kimler yararlanabilir?
En az 2 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. programdan yararlanabiliyor. Ayrıca kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller de programa başvuru yapabiliyor.

İşverenler kimleri programa alabiliyor?
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve ikinci öğretim öğrencileri ile açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ve tüm işsizler programdan faydalanabiliyor. Ancak programın uygulandığı işyerinin sahibinin, birinci ve ikinci derece kan hısmı ile eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir.

Program süresi ne kadardır?
İşbaşı eğitim programı 160 iş günü düzenlenebilirken, 12 Şubat 2016 tarihinde yapılan değişiklikle program süresi 320 güne çıkarılmıştır. Günde en az 5 saat olarak işveren ve öğrencinin kabul etmesi ve günde 8 saati aşmamak üzere günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler ders saatlerinden arta kalan zamanlarda programa katılabiliyorlar.

Katılımcılara İŞKUR tarafından hangi ödemeler yapılıyor? İşverenin maddi yükümlülüğü var mı?
İŞKUR, programa katılan işçilere her gün için ödenek veriyor ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor. İŞKUR’un ödeneği net asgari ücretten az olmamak kaydıyla bölge veya sektörlere göre artabiliyor.
İşverenlerin program kapsamında herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak işverenler kendileri isterse öğrencilere İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olacak şekilde ödeme yapabilme imkanına da sahip olabiliyor.

İşverenler programa alacakları kişileri nasıl belirleyebiliyor?
İşverenler programa alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’a da başvurup programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme yapabiliyor. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu, İŞKUR tarafından verilen onay ile program başlayabiliyor.

İşverenlerin alabileceği katılımcı sayısı nasıl belirleniyor?
En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında, işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor. Ancak, işveren eğer program sonunda katılımcıların en az %50’sini istihdam etme taahhüdü verirse, toplam çalışan sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı alabiliyor.
İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanıyor. Kontenjan hesaplanmasında tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanıyor ve bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi sağlanıyor.

Programda istihdam yükümlülüğü var mı?
İşbaşı eğitim programında istihdam yükümlülüğü programdan yararlanan bir işverenin, 1 yıl içerisinde yeniden programa başvuruda bulunması durumunda söz konusu oluyor. Programdan yeniden yararlanmak isteyen işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekiyor.
Ayrıca eğer işveren başlangıçta %50 istihdam taahhüdü vererek katılımcı kontenjanını %30 olarak almışsa, bu taahhüdünü de yerine getirmek zorundadır.
İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu yükümlülük yerine getirilebiliyor.

İŞKUR işverenleri programa nasıl yönlendiriyor?
İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverene bir iş ve meslek danışmanı verilerek, bu kapsamda programla ilgili bilgiler veriliyor ve şartlarının uygun olması halinde program başvurusu değerlendirmeye alınarak, talep ettiği mesleklerde kayıtlı olan öğrenciler arasından katılımcı seçilebiliyor.

İşverenlerin programla ilgili bilmesi/dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir?
Programa alınacak öğrencilerin programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmaması gerekiyor.
İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan sayısını program bitiminde de koruması gerekiyor. Bitiş tarihindeki çalışan sayısı başlangıçtakinden düşükse aradaki farkı tamamlaması için işverene 1 ay süre veriliyor.
Program bitiminde gerekli sayıda katılımcıyı istihdam etmeye başlayan ve istihdamı tamamlayacağına dair taahhütname veren işveren, yeni program başvurusunda bulunabiliyor.
İşverenlerin programa katılan öğrencilere, programın düzenlendiği meslek dışında başka bir iş yaptırmaması gerekiyor.

 

Programın bitimini müteakip en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından işe alınması
İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık teşvike ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanacaktır.

İşveren hissesine ait primlerin fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir.
Yine diğer teşviklerde olduğu gibi sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen özel sektör işverenleri bu teşvikten de 1 yıl süre ile yararlanamayacaktır.
Söz konusu teşvikte en önemli yenilik ise ortalama işçi sayısının belirlenmesinde olmuştur. 6111 sayılı Kanun ile getirilen 4447/10. madde teşvikinde “aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları” şartı aranırken, İşbaşı Eğitim Programı Teşvikinde “İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması” şartı yer almaktadır.
6645 sayılı Kanunun teşvik uygulamasını düzenleyen 28. maddesi yayımı tarihinde (23 Nisan 2015) yürürlüğe girdiği için, teşvik uygulaması da aynı tarih itibariyle başlamış bulunmaktadır.
İşveren, SGK’ya prim borcu bulunsa dahi İşbaşı Eğitim Progarmından yararlanabilmektedir. Ancak İEP sonrası istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için SGK’ya prim veya prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekmektedir.İŞ BAŞI EĞİTİ M PROGRAMI

2- Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?
 en az iki sigortalı
çalışanı bulunan,
Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu
niteligindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve
sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50'nin altında olduğu
iktisadi teşekküller, v.b. işverenler faydalanabilmektedir.
3- Programa Kimler Katı labilirler?
15 yaşını doldurınak,

Kuruma kayıtlı olmak
Son 1 aydır işsiz olmak
Son 3 aydır işverenin çalışanı olmamak,
 işverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası veya eşi
olmamak,
 Açık Öğretim lise ve üniversite öğrencileri ile Ön lisans ve lisans
öğrencisi olanlar da programa katılabilir.


4- Programın Süresi Ne Kadardır?
 işbaşı Eğitim süresi verilen taahhüt süresi ile eşit hale getirilmiştir.
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6
günü aşmamak kaydıyla haftalı k 45 saati geçmeyecek şekilde ve
vardiyalı planlanabilir.
Bilişim ve imalat Sektörü : 6 Ay

Diğer Sektör : 3 Ay


5- Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?
Üniversite öğrencileri stajlannı İEP kapsamında yapabilir ve
program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmez. CV' lerine
bunu da ekleyebilirler.
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim
programlarına katılan kadınların balcmakla yükümlü oldukları 2-5
yaş arası çocukları için aylı k 400 TL bakım destegi program
süresince karşılanacaktır.
Ayrıca program süresince katılımcı lar adına iş kazası ve meslek
hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri karşılanır.
Çalışan sayınızı n %30' na kadar kontenjan talebinde
bulunabilirsiniz.


6-1EP'ten Geçici Koruma Kapsamındakilerin Faydalanması
Yabancı lar ve Geçici Koruma Kapsamındakilerin Kurs ve
Programlardan Faydalanması için;
Yabancılara verilen kimlik numarasına, uluslararası koruma
başvuru sahibi kayıt belgesine,
Uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesine,
Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesine,
Uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine,
Geçici koruma kimlik belgesine veya bunlar yerine geçen
numara ve belgelere sahip olan yabancılar,
Kuruma kayıt olduktan sonra yararlanmayı talep ettikleri kurs ve
programlara katılım şartlarına haiz olmaları durumunda kurs ve
programlardan yararlanabilirler.
Geçici Koruma kapsamında olan kişiler için bir işyerinde
düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programına
katılımlardan önce çalışma izni alınmasına gerek yoktur.
Ancak kişilerin kurs veya program sonrasında işe alınmaları
durumunda çalışma izni alınması gerekir.

Çalışma Izni Nasıl Alı nı r?
İşverene ait www.turkive.eov.tr adresinden kullanıcı hesabı açılır, geçici
koruma başvurusu kapsamındaki yabancıya ait bilgileri girilir.
İşveren başvuru yapmak istedigi ilde işlemleri yürütmelerinde yardımcı
olacak Türk Kızılay: Toplum Merkezlerine başvuruda bulunur.
Başvuru uygunlugu e-posta, olarak geldikten sonra çalışma izin belgesi
düzenlenebilmesi için 15 gün içerisinde belirlenen harç tutarı ödemesi
yapılır. Belirlenen harç tutarı Türk Kızilayı Toplum Merkezleri
tarafından karşı I anmalctadır.


IŞE İLK ADIM PROJESI
işbaşı Eğitim Programının tamamlamış olmak
Program başlama tarihinden önce 18-29 yaş aralıgında olmak.
(En az 19 yaşından gün almış ve 30 yaşından gün almamış olan)
Program başlama tarihinden önce Yüksekokul veya fakülte mezunu
olmak.
Zorunlu istihdam sürecinden sonra 45 gün içerisinde isteğe Bağlı
İstihdam Sözleşmesi imzalamış olmak. (12 ay süreli)
İşverenler, programı n bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya
bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırıyor olmak
SGK' ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme
zammı ve yapılandınlmamış vergi borcu olamamak.
İşveren tarafından, destege konu sigortalıya aylık en az net asgari
ücret düzeyinde (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi
dahil ödenen tutar) ödeme yapıyor olmak.
Destek Miktarı:
İEP Süreci : Kursiyer Zaruri Gideri
Zorunlu İstihdam Süreci : %50 (Asgari Ücret)
isteğe Bağlı İstihdam Süreci : %25 (Asgari Ücret)

Destek tutan;
c. imalat veya Bilişim sektöründe ilave istihdam edilecek her bir
sigortalı nı n,
-Prime esas kazanç üzerinden 6.822,40 TL'ye kadarki tutar için
ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,75 TL'lik
damga ve gelir vergisi karşılanacalctır.(Toplamda 1.113,14 ila
2.712,14 TL)
O Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam
edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,75 TL'lik damga ve
gelir vergisi karşılanacaktır (Toplamda 1.113,14 TL).
Destek Süresi;
01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir
sigortalı için 1 
 
ÜÇ AYLIK ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASI (YENİ )
O işverenlerin 2018'de en az işçi çalıştı rdı kları aydaki çalışan sayısına
ilave olarak bu yı l Şubat, Mart ve Nisan ayları nda sağlayacakları
ilave istihdam için 3 ay süreyle ücret destegi saglanacaktır. Söz
konusu teşvikten yararlanan işverenlerden bu kişileri 3 ayı n sonunda
6 ay istihdam etmesi beklenmektedir.
4"<= Sigortalı yönünden aranı lan şartlar:
o İşe alındı kları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c
kapsamında sigortalı lı klarını n bulunmaması,
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince
istihdam edilmeleri gerekmektedir.
- İşyeri yönünden aranı lan şartlar:
O Özel sektör işverenine ait olması,
 r.
Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki
aylarda oluşacak prim borçlanndan mahsup edilmesi, işverene
ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.
Ilave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile
destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6
ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.

 

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
 

Nitelikli elemanın, işletmenizde son 12 ay içerisinde çalışmamış
olması gerekiyor.
2 yıllı k veya 4 yı llı k fakülte mezunu olması.
Tam zamanlı olarak çalışması gerekiyor.
• Aynı anda en fazla 2 nitelikli personel için bu destekten
faydalanabilirsiniz.
C. Desteğin aylık üst limiti;
2 yıllık fakülte mezunları için 2.500 TL
4 ydhk fakülte mezunları için 3.500 TL
Yüksek Lisans mezunlar için 3.500 TL'dir.
NOT: 3 yıl boyunca en fazla 50.000 TL destek alabilirsiniz. 3 yıl
tamamlandıktan sonra başka bir personel için başvurmanız halinde
50.000 TL'lik yeni bir destek hakkı kazanabilirsiniz.


 


İ

İşkur İşbaşı Eğitimi Programına Nasıl Başvurulur?
İşveren;
Eğitim Programı başlatabilmek için öncelikle bağlı olunan İŞKUR’a teslim etmek üzere;

Talep dilekçesi,
İşveren taahhütnamesi,
Ön talep Formu,
Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi,
Son 3 aylık sigortalı hizmet listesi,
Şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları en güncel halleri ile hazırlanır.

 

Kursiyer;
Kimlik fotokopisi,
Diploma fotokopisi öğrenci ise öğrenci belgesi,
Vesikalık fotoğrafı,
Aldığı mesleki eğitim tehlikeli ise tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu,
Staj kapsamı olarak alınacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge,
SGK ya da e-devlet’ten hizmet dökümü çıktısı,

 

Evrakların incelenmesin sonrasında programın başlangıç tarihi belirlenir. Belirli tarih verildikten sonra, Kursiyer-İşveren-İŞKUR arasında toplu bir sözleşme imzalanıp onaylanır ve program başlatılır.

İşkur İşbaşı Eğitimi Programında Hangi Meslekler Var?

Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine imkân vererek gençlerin katılımları öngörülmüştür. 18-29 yaş aralığındaki genç işsizlerin katılacağı “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programı”, 9 aya kadar düzenlenecektir.

Bilgi Güvenlik Uzmanı,
Endüstriyel Robot Programcısı,
Yazılım Geliştiricisi,
Sosyal Medya Uzmanı,
Uygulama Programcısı,
Veri Tabanı Analisti,
Animasyon Programcısı,
Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı vb.

 

İşkur İşbaşı Eğitimi Programına Kimler Başvurabilir?

İş ve İşçi Bulma Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı işsiz olmaları,
15 yaşını doldurmuş olmaları,
İşverenin kan bağı ile veya akrabalık yolu ile yakını olunmaması ve eşi olmamaları,
İşkur İşbaşı eğitim programına başvuru yapan işverenin son 3 ay içerisinde işçisi olmaması,
Emekli olmaması.

İşkur İşbaşı Eğitimi Programı Süresince Sigorta Yatıyor Mu?

İşkur İşbaşı Eğitim programı süresince; İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından karşılanır.

Bununla beraber kursiyerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de eğitim süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

İşkur İşbaşı Eğitimi Programı Süresince Alınan Maaş Ne Kadar?
İşkur İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerler için; 2021 yılı için günlük 108,68 TL harcırah ödenir.

Ödeme ücreti, kursiyerin öğrenci olması halinde 81,51 TL,

işsizlik maaşı alıyorsa 54,34 TL olarak hesaplanır.

İşsizlik maaşı alan bir kişi; programa dâhil olduğu takdirde işsizlik maaşı kesilmeyecektir, bu maaşa ilave olarak işe geldiği gün sayısı x 54,34 TL bir ücret hak etmiş olacaktır.

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı!

KATILIMCIDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
      Statü                          Katılım Durumu
Açık Lise Öğrencisi              Katılabilir
Açık Öğretim Ünv                Katılabilir
Dul/Yetim Aylığı Alıyor         Katılabilir
Engelli Aylığı Alıyor              Katılabilir
İsteğe Bağlı Sigortalı            Katılabilir
İşsiz (1 ay süredir)               Katılabilir
İşsizlik Ödeneği Alıyor         Katılabilir
Lise Öğrencisi                     Katılabilir
Sosyal Yardım Alıyor           Katılabilir
Suriyeli (Geçici Koruma)     Katılabilir
Tarımsal Faaliyet SGK         Katılabilir
Üniversite Öğrenci               Katılabilir
Çalışan                                Katılamaz
Emekli                                 Katılamaz
İşveren eşi, oğlu, kardeşi    Katılamaz
Mülteci                                Katılamaz
Yabancı Öğrenci                 Katılamaz

 

 Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işgücü yetiştirmek.
Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini düşürmek.


İEP'DEN HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLİR?
 5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler.
 Kamu kurum/kuruluşlarının iktisadi teşekkülleri.
Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 Meslek birlikleri, sendikalar.
 Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler.
Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri.


HANGİ GİDERLER KARŞILANIR?
Ödeme Türü                              Ödeme Yapan Kurum     İŞKUR    HALKBANKASI (Katılımcı Adına)
 Katılımcı zaruri gideri (Günlük 108,68 TL)*
Katılımcı Öğrenci ise 81,51 TL-

İşsizlik Ödeneği alıyor ise 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılır.  

 İş Kazası ve Meslek Hast. Sigortası Primi    İŞKUR   SGK
 Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri**  

 İŞKUR    SGK*Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 2825 TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır. ** Katılımcı adına yatırılan Sağlık Sigortası Primleri kapsamında SGK mevzuatında bildirilen prim günün sağlanması halinde bakmakla yükümlü olan yakınları da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir


KAÇ KATILIMCI İLE İEP'DEN YARARLANABİLİRİM?
 İlk defa İEP uygulayacak olan firmalarda İşyeri çalışan sayısının % 10 ‘udur.

Daha önceden İEP uygulanan firmalarda ise geçmişteki durumları değerlendirilerek bu oran çalışan sayısının % 30’una kadar çıkabilmektedir.
 İşyerinden kastedilen, aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı aynı vergi numarası çatısı altında bulunan firmaların toplam fiili çalışan sayısıdır.


İŞVERENİN İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORANI VE SÜRESİ NE KADARDIR?
İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’si üzerinden hesaplanır.%30 luk artırımlı kontenjan kullanılan programlarda bu oran %60 üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar katılımcının işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir.

Duyurular
YENİ 2021 YILINDA UYGULANACAK İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA ENGELLİ VE SOSYAL YARDIM ALAN KATILIMCILARIN DÂHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Basın iş kolunda düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları ilgili mesleklerde 9 aya kadar düzenlenebilecektir.
Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları ilgili mesleklerde 9 aya kadar düzenlenecek olup, katılımcılara her fiili katılım günü için 115 -TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.

İEP BAŞVURU BELGELERİ
Aşağıdaki belgeler başvuru yapacak olan firma tarafından belirtilen sıraya uygun şekilde klasör içerisinde hazırlanarak firmaya ait “İşveren Danışmanı” na işlemlerin başlaması için başvurulmalıdır.
Belge Adı
1-İEP TALEP DİLEKÇESİ
2-ÖN TALEP FORMU
3-İŞVEREN TAAHHÜTNAMESİ (BAŞVURU TARİHİNE AİT)
4-SÖZLEŞME EKİ (3 NÜSHA)
5-İşveren türüne göre güncel olmak kaydıyla işyerinin hukuki durumunu gösteren (ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı) belgelerinden birinin aslı ve fotokopisi    
6- Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren SGK hizmet listesi    
7-İmza Sirküsü örneği belgelerin aslı veya Noter onaylı sureti ve fotokopisi.    
8-Eğer imza yetkilisi devredilecekse sadece ; Noterden onaylı, işveren veya işveren ortağının verdiği, içeriğinde sözleşme /akit imzalamaya yetkili ibaresi olan ve geçerlilik tarihi sözleşmenin bitiş tarihini kapsayan, en az 60 gün SGK primi yatırılmış bir çalışanına verilmiş vekalet geçerlidir.    
9-Vardiya yapılacak ise çalışma saatlerini gösterir liste.
Başvuru Sırasında Evrakların Aslı Bulundurulmalıdır.
Aslı görüldüğünde “aslı görüldü” kaşesi vurularak asıl evraklar geri teslim edilecektir.


BAŞVURU NASIL YAPILIR?
1) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bulunan firmanızdan sorumlu “İşveren Danışmanı” ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.  
2) Başvuru evrakları örnek formdaki gibi doldurulur.
Örnek Form Adı
1 -TALEP DİLEKÇESİ  
2-ÖN TALEP FORMU  
3- Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi  
4-Sözleşme Eki 
5-İmza Sirküsü  
6-İEP SÖZLEŞME  

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
firmanızın İŞKUR ’ a işveren üyelik kaydı olduğunu ya da firmanızın İŞKUR numarasına sahip olduğunu kontrol ediniz.
Eksik belgeyle başvuru kabul edilmeyecektir.
Tüm İEP Başvuru Belgelerinin gelmeden önce doldurulması gerekmektedir.
İlk başvurularda sözleşmeler başvuru sırasında İŞKUR’ da firma imza yetkilisi ve katılımcıyla birlikte imzalanacaktır.
Başvuru belgeleri dijital olarak doldurulmayacaksa, mavi renkli sabit kalem ile doldurulmalıdır.
Günlük çalışma süresi en az 5 en fazla 8 saat olabilir.(Ara dinlenme ve yemek arası hariç).
Program haftada maksimum 6 gün ve haftalık çalışma süresi maksimum 45 saat olarak uygulanır.
Katılımcı öğrenci ise, ders programını gösteren bir belgenin bulundurulması gerekmektedir.
İmza yetkisi devredilecekse, vekalet verilen kişinin firma SGK listesinde en az 60 gün sigortalı çalışan olması gerekmektedir.

 

Katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde;

- Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz.

Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.

- Sözleşmeye imza atmak için velisinin de (Vukuatlı nüfus belgesi ile birlikte) İŞKUR’ da hazır bulunması gerekmektedir.


Katılımcılara günlük 108,68 TL(Öğrenci:81,51 TL-İşsizlik Ödeneği alıyorsa 54,34 TL) zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Programın aylık çalışma süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı verilmektedir.
Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.
 Katılımcılar program süresinde emeklilik primlerinin ödenmediğini bilmelidir. Çözüm: program devam ederken isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenebilir.
 
Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin (yemek, ulaşım, giyecek yardımı, burs vb.) gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. (193 sayılı GVK Md. 40/11)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

İŞKUR kurs süresi boyunca;
Öğrencilere günlük 81,51 TL
İşsizlik maaşı alanlara günlük 54,34 TL
İş arayan katılımcılara günlük 108,68 TL ödeme yapmaktadır.
0-14 yaş arası çocuğu olan annelere günlük 110 TL,
Geleceğin mesleklerinde açılan kurslardaki kişilere ise günlük 115 TL ödeme yapmaktadır.
Maaş ödemesi fiili olarak firmada çalıştığınız güne göre hesaplanır. Aylık olarak banka hesaplarınıza yatırılır.

Devamsızlık yapmanız durumunda hak edişiniz, asgari ücret altında kalabilecektir.
İlgili ayın çizelgesindeki imzaların sayısını günlük ücretle çarparak aylık ödemenizi hesaplayabilirsiniz.
75 gün içerisinde hesabınızdan çekilmeyen ücretler, kuruma iade edilmektedir.
Hesap açma işlemleri İŞKUR’a aittir. Ödemeler; firma ya da kursiyerden kaynaklanan bir gecikme olmadığı takdirde, her ayın 15-20’si arasında yapılmaktadır. İmza eksiğiniz olmadığı takdirde, ödemenin eksik yatması söz konusu değildir.
Kursiyer ödemeyi kimlik ibrazı ile en yakın Halkbank şubesinden alır ve/veya banka kart çıkartabilir.

Sadece ilk ay, sms ile ödeme bilgilendirmesi yapılmaktadır.
Kurs, sözleşmede belirtilen tarihler arasında ve yine sözleşmede yazan saatlerde uygulanır. Kurs süresi boyunca kesinlikle fazla mesaiye kalınmayacaktır. Çalışma haftada 6 gün ve 45 saati geçemez.
Kursiyerler; belirlenen hafta tatillerinde, resmî tatil günlerinde çalışma yapmamaktadır. Hafta tatili farklı bir gün ile değiştirilemez.
Kursiyer, kurs süresinin %10’u kadar mazeret izni ve 5 güne kadar rapor kullanılabilir. Raporların belgelendirilerek firmaya ibrazı zorunludur. Rapor süresinin 5 günü aştığı durumlarda, rapor süresi mazeret izninden düşürülür.
Toplam devamsızlık süresi, mazeretli de olsa %10+5 günü geçerse program son bulur.
İŞKUR, program süresi boyunca kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortası primleri ile iş kazası sigortası primlerini yatırmaktadır. Sigortanız bir sonraki ayın 27’sinde aktifleşir. İŞKUR’un yatırdığı sigorta, emeklilik hesabına dâhil olmayacaktır.
Kursiyer; kurs süresi boyunca, iş yerinde ilgili meslekle alakalı olmak kaydıyla, bütün işlerde görevlendirilebilir.
İşveren, kursiyerle anlaşarak, kursiyeri farklı şubelerinde de çalıştırabilir ancak İŞKUR’dan yazılı izin alması zorunludur.
Kursiyerler firmaya giriş-çıkışta devam föyünü imzalar. İmza atarken mavi kalem kullanmaya ve imzanın aynı olmasına dikkat etmelidirler. İmza föyünün siyah kalemle imzalanması ve kaybolması gibi durumlarda yenisiyle değiştirilmesi uygundur.
İşveren ve kursiyer, programın ¼ lük deneme süresi içinde dilekçe yazarak mazeretsiz olarak sözleşmeden cayabilir. Deneme süresi sonunda kurstan mazeretsiz ayrılan kursiyer, İŞKUR kurslarından 1 yıl boyunca faydalanamayacaktır. Kursiyer iş bulması durumunda, bunu dilekçe ile kuruma bildirerek mazeretli şekilde kurstan ayrılabilir.
Kursiyerler, İş Kanunu 25/2 de yer alan feshedilmeyi gerektiren herhangi fiilde kurstan çıkarılabilmektedir. Konu ile ilgili işlemlerde feshin haklılığına karar vermek İŞKUR’un yetkisindedir.
Sözleşme ile ilgili sorunlarınızda ilk olarak firmadaki eğitim sorumlusuna, eğer çözülmezse İŞKUR’a başvuru yapabilirsiniz. Şikâyetlerin yazılı yapılması esastır. 

    
 

 Uygunluk şartlarını incelediğimizde bir adayın vefat eden eşinin emekli maaşını aldığını öğrendik sgk’dan diğer bir aday ise engelli çocuğu için sosyal hizmetlerden ödenek alıyor. İep’ye dahil etmek istediğimde aldıkları bu ödemeler kurum tarafından kesilir mi?

 

İEP kapsamında çalışırken alınan ücretler kesilmez. Kişilerin SGK girişi yapılmadığından ödemeleri ile ilgili bir kesintiye gidilmeyecektir. Program süresinde kişilere sadece Genel Sağlık Sigortası yapılmaktadır.

    
 

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?
 

İşbaşı Eğitim Programı dahilinde

İmalat,
Enerji,
Bilişim sektörlerinde 6 ay,
Diğer sektörlerde ise 3 ay boyunca iş görenin işbaşında performansı ve işe uygunluğu gözlenebilir.
İşbaşı Eğitim Programında Kursiyer Ne Kadar Ödeme Alır?
İşbaşı Eğitim Programı süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından karşılanan kursiyere 2021 yılı için günlük 108,68 TL harcırah ödenir. Bu ödenek kursiyerin öğrenci olması halinde 81,51 TL, işsizlik maaşı alıyorsa 54,34 TL olarak hesaplanmaktadır.


İşsizlik maaşı alan bir kişi; İşbaşı Eğitim Programına dahil olduğu takdirde işsizlik maaşı kesilmeyecek, bu maaşa ilave olarak işe geldiği gün sayısı x 54,34 TL bir ücret hak etmiş olacaktır.

Bu ödemeler ay sonu evraklarının İşkur’ a zamanında iletilmesi ile ilgili olarak ayın 10’ u ve 20’ si arasında Halkbank’ta kursiyerler adına açılmış olan hesaplara yatırılmaktadır.

Kursiyerler maaş ödemelerini kimlik belgeleri ile Halkbank şubesine giderek çekebilmektedirler.

Program dahilinde işverenin bordrolu çalışanlarından hiçbir farkı olmadan çalışan kursiyere, asgari ücretin brütünün yarısını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilir.

Bu meblağı aşmayan ek ödemeler gelir vergisinden düşülür. Bu şekilde giderleştirilen ödemelerin de işverene herhangi bir maliyeti olmayacaktır.

İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?
İşbaşı Eğitim Programından en az 2 çalışanı olan tüm işverenler yararlanabilir. 10 çalışana dek 1 kursiyer, 10 çalışandan sonra ise çalışan sayısının %10’u kadar kursiyer kontenjanı kullanılabilir.

İşveren, İşkur’un bu teşvikinden devam eden aylarda da yararlanabilmek için başvuru esnasında talep ettiği kursiyer sayısının en az yarısını kurs bitiminde istihdam edeceğini taahhüt etmelidir.

Örneğin; ilk aşamada 10 kursiyer ile program başlatıldığı varsayılırsa, programın sonunda en az 5 kursiyerin işe girişinin yapılması gereklidir.

Ayrıca bu 5 kursiyerin program sonunda, başvuru evraklarında taahhüt edilen sigortalı çalışan sayısına ilave olarak işe alınması dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.

Kursiyer Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?
İŞKUR’a kayıtlı olması,
15 yaşını tamamlamış olması,
Emekli olmaması,
İŞKUR teşviklerinden yararlanması yasaklanmamış olması,
Program öncesindeki 1 aylık süreçte işe girişi bulunmaması,
Program öncesindeki 3 aylık dönemde ise ilgili işverenin çalışanı olmaması yeterlidir.
İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Evrakları Nelerdir?
İşbaşı Eğitim Programı başlatabilmek için öncelikle bağlı olunan İŞKUR’a teslim etmek üzere;

Talep dilekçesi,
İşveren taahhütnamesi,
Ön Talep Formu,
Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi,
Son 3 aylık sigortalı hizmet listesi,
Şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları en güncel halleri ile hazırlanır.
Sonrasında bu evrakların incelemeleri gerçekleşir ve programın başlangıç tarihi belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra Kursiyer-İşveren-İŞKUR arasında toplu bir sözleşme imzalanıp onaylanır ve program başlatılır.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Program başladıktan sonra, atanan portal numarasına ve meslek koduna göre hazırlanan aylık rutin evraklar (Devam Çizelgesi, Değerlendirme Formu vs.) ilk günden itibaren düzenli olarak imzalanmalıdır.
. Ayrıca kursiyerin 5 gün rapor hakkı ve kurs süresinin %10’u kadar devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Bu süreleri aşan kursiyerler devamsızlıktan kalmış sayılır ve programa devam edemez.
Program başladıktan sonra, kursiyerin istifasının, geçirdiği iş kazasının, işten ayrılışının veya işe girişinin ilgili İş ve Meslek Danışmanına bildirimi mutlaka gereklidir. Programın uygulanacağı işyeri İşkur’un belirttiği kurallara uygun olacak şekilde gerekli fiziki değişiklikleri yapmakla yükümlüdür.
İşkur tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bir uygunsuzluk ile karşılaşılmaması adına her evrak çok titiz bir şekilde doldurulur ve saklanır.
Ayın son günü, her kursiyer için tek tek devam föylerindeki geldiği ve gelmediği günler internet üzerinden İŞKUR’a bildirilir.


İşbaşı Eğitim Programının Sağlayacağı Tasarruf Tutarı Nedir?
Aşağıda İşbaşı Eğitim Programı kapsamına dahil edilen kursiyerler için elde edilen minimum tasarrufları gösteren bir tasarruf tablosunu inceleyebilirsiniz.

2021    Tasarruf    Tasarruf    Tasarruf
Kursiyer Sayısı    50 Kursiyer    100 Kursiyer    250 Kursiyer
Kurs Süresi    3 Ay    3 Ay    3 Ay
Kursiyer Başına Firma
Tasarrufu(TL/Ay)    4.203,56 TL    4.203,56 TL    4.203,56 TL
Aylık Toplam Tasarruf    210.178 TL    420.356 TL    1.050.890 TL
3 Aylık Toplam Tasarruf    630.534 TL    1.261.068 TL    3.152.670 TL
Ayrıca Enerji, İmalat ve Bilişim sektörlerinde ilgili meslek kodları kullanılarak başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimlerinde Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortaları da İşkur tarafından karşılanmaktadır.


ENERJİ, BİLİŞİM VE İMALAT SEKTÖRLERİNDE
2021    TASARRUF              (50 KURSİYER İÇİN)    TASARRUF               (100 KURSİYER İÇİN)    TASARRUF           (150 KURSİYER İÇİN)
KURSİYER SAYISI    50 KURSİYER    100 KURSİYER    150 KURSİYER
KURS SÜRESİ    6 AY    6 AY    6 AY
KURSİYER BAŞINA FİRMA TASARRUFU TL/AY (MİNİMUM)    4203,56 TL AY/KİŞİ    4203,56 TL AY/KİŞİ    4203,56 TL AY/KİŞİ
AYLIK TOPLAM TASARRUF    210.178 TL    420.356 TL    630.534 TL
6 AYLIK TOPLAM TASARRUF TL    1.261,068 TL    2.522,136 TL    3.783,204 TL
Ayrıca İmalat (NACE Kodu 10-33 arası) ve Bilişim sektörlerinde (NACE Kodu 62-63)  ilgili meslek kodları kullanılarak başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimlerinde Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortaları da İşkur tarafından karşılanmaktadır.

Bu program sonrasında istihdamı sağlanan kursiyerler, oryantasyon ve eğitim sürecini minimum maliyetle tamamlamış olmalarının yanı sıra, İşbaşı Eğitim Programı süresince işsiz sayılacaklarından dolayı SGK teşviklerinin bir çoğunun kriterlerini sağlayarak ekibinize katılmış olurlar.

İşbaşı Eğitim Programı teşvikinin operasyonel evrak yükü ve bünyesinde dikkat edilmesi gereken birçok husus barındırıyor oluşu, işverenlerin kafasında bu programdan yararlanma konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. Programa başvuru, portal açılışı, portal kapanışı, kursiyerlerin istihdamı gibi süreçlerde profesyonel destek alınması, işverenleri bu teşvikten yararlanmada büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Rasyotek tecrübeli kadrosu sayesinde bu hizmeti değerli müşterilerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde teknolojik altyapısıyla maksimum kazanç sağlayarak sunar.

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK MESLEKLER (GELECEĞİN MESLEKLERİ)
Animasyon Programcısı    Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
Arge Elemanı    Sosyal Medya Uzmanı
Bilgi Güvenlik Uzmanı    Uygulama Programcısı
Bilgisayar Oyunları Programcısı    Veri Tabanı Analisti
Bt Çözümleri Uzmanı    Veri Tabanı Yöneticisi
Bulut Bilişim Uzmanı    Yazılım Geliştiricisi
Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı    Yazılım Mühendisi
Dijital Adli Tıp Uzmanı    Yazılım Tasarımcısı
Endüstriyel Robot Programcısı    Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
Endüstriyel Tasarım Mühendisi    Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
İletişim Tasarımı Uzmanı    E-Ticaret Uzmanı
Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı    Endüstriyel Bilgisayar Programcılığı
Mikrodenetleyici Programcısı    Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı
Mikroişlem Tasarımcısı    Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı
      
İş’te Anne Projesi Nedir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2018- 2023 yıllarını kapsayacak şekilde yürürlüğe konan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” dahilinde yer alan İş’te Anne Projesi kapsamında; İşbaşı Eğitim Programına veya İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarına dahil olan, aynı zamanda da 0-14 yaş arası çocuğu olan anneler bu proje kapsamına dahil olduklarında öğrenci veya işsizlik maaşı alan aday olup olmadıklarına bakılmaksızın ilgili programlara devam ettikleri gün başına 95 TL ödenek almaya hak kazanacaklardır.

Ayrıca çalıştığı süre dahilinde çocuğu kreşe giden kadınlar, ilgili kurumlara kreş veya gündüz bakımevi faturasını ilettiği takdirde aylık 400 TL daha destek alabileceklerdir.

İlgili kriterleri sağlayan kadın çalışanlar İşbaşı Eğitim Programını yürüten İş ve Meslek Danışmanı veya Mesleki Eğitim Kursunun Sorumlusu tarafından bu projeye dahil edilebileceklerdir.


 
İşkur işbaşı programından üniversite için çıkarsam para cezası alır mıyım ?

    Kursiyerin programdan kendi isteği ile ayrılması halinde, herhangi bir para cezası ile karşılaşması söz konusu değildir. Sadece eğer yararlanıyorsa, İşbaşı Eğitim Programı süresince almaya devam ettiği İşsizlik Maaşı kesilir ve takip eden bir yıl boyunca bir daha İşkur hizmetlerinden yararlanamaz. Kursiyer, İşbaşı Eğitim Programından kendi rızası ile ayrıldığına dair bir istifa dilekçesi yazarak bunu işverene bildirmelidir. İşveren de en fazla 3 iş günü içinde bu bilgiyi İşkur’a iletir.

İEP Kursiyeri herhangi bir mücbir sebep beyan etmeksizin programdan istifa ederse 12 ay boyunca İşkur program ve projelerinden yasaklı duruma gelir, işsizlik maaşı alıyorsa kesilir ve 1 yıl boyunca İşkur hizmetlerinden faydalanamaz.

SGK’lı işe giriş, ikametgah değişikliği gibi durumlar mücbir sebep sayılmakta ve bu hallerde katılımcıya 12 ay boyunca yasaklılık verilmemektedir.

Programa katılan kursiyerler programın 1/4’lük süresi içerisinde ayrılması halinde herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

    

merhaba iyi gunler biz firma olarak şubat 2019 da 4 kişi işbaşı egitim programından yararlanıp 5 kişi istihdam etmiştik ve bu arkadaşlar 6 aydır bizde imal

Paylaş

Yorumlar

Yorum Yap

Yorum Yapabilmek için Üye Olmalısınız